Wprowadzenie

Zespół niskiej przedniej resekcji odbytnicy (LARS – low anterior resection syndrome) to jatrogenne (związane z procedurą medyczną) powikłanie, które może wystąpić po niskiej, ultraniskiej i międzyzwieraczowej resekcji odbytnicy, czyli chirurgicznym usunięciu części odbytnicy w celu leczenia chorób jelita grubego i odbytnicy o charakterze złośliwym (rak kolorektalny) lub łagodnym (choroby zapalne jelit, wrzodziejące zapalnie jelita grubego, choroba Crohna i choroba uchyłkowa jelita grubego). LARS może znacząco wpływać na jakość życia pacjentów przez trudności w kontrolowaniu wypróżnień i inne zmniejszające jakość życia objawy. W tym artykule chciałbym w odniesieniu do LARS bliżej przeanalizować skalę problemu, jego objawy oraz strategie kompleksowego leczenia tego zespołu.

Dokładne dane statystyczne dotyczące zespołu niskiej przedniej resekcji odbytnicy (LARS) mogą się różnić w zależności od źródeł i badań. Oto kilka ogólnych informacji statystycznych dotyczących LARS.

 • Częstość występowania: Według różnych badań, odsetek pacjentów doświadczających objawów LARS po resekcji odbytnicy waha się od 30% do 90%. Częstość występowania LARS zależy od wielu czynników, takich jak miejsce przeprowadzenia operacji, rodzaj choroby jelita grubego, technika operacyjna i indywidualna kondycja pacjentów.

 • Objawy LARS: Objawy LARS mogą mieć różne nasilenie u poszczególnych pacjentów. Niekontrolowane wypróżnianie występuje u około 20-50% pacjentów, podczas gdy inne objawy, takie jak częstomocz i bóle odbytu, mogą występować u 10-40% pacjentów.

 • Wpływ na jakość życia: LARS znacznie wpływa na jakość życia pacjentów. Badania wykazały, że pacjenci z LARS doświadczają obniżonej jakości życia w obszarach takich jak funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne i społeczne. Częstość występowania objawów LARS i ich nasilenie mogą mieć bezpośredni związek z pogorszeniem jakości życia pacjentów.

Ważne jest jednak by pamiętać, że dane statystyczne mogą się różnić w zależności od populacji pacjentów, badania, metodologii i okoliczności.

Objawy LARS

LARS charakteryzuje się różnymi objawami, które mogą obejmować:

 • Niekontrolowane wypróżnianie: Pacjenci mogą doświadczać dysfunkcji w zakresie wypróżnień pod postacią nagłego parcia na stolec, wielokrotnych wypróżnień, niemożności odróżnienia czy dojedzie do oddania gazów i stolca, co prowadzi do niekontrolowanego ich oddania.

 • Częstomocz: Pacjenci mogą odczuwać nagłą potrzebę oddania moczu, co może prowadzić do częstego, wielokrotnie niekontrolowanego, oddawania moczu.

 • Bóle odbytu: Pacjenci mogą odczuwać bóle lub dyskomfort w okolicy odbytu.

 • Zmniejszona jakość życia: LARS może znacznie wpływać na jakość życia pacjentów, utrudniając codzienne czynności i prowadząc do psychologicznych i emocjonalnych dysfunkcji.

Diagnoza LARS

Diagnoza LARS opiera się na ocenie objawów i przeprowadzeniu odpowiednich badań. Lekarz specjalista ma obowiązek przeprowadzić wywiad medyczny, badanie fizykalne, a także zlecić badania dodatkowe, takie jak rezonans magnetyczny, badania endoskopowe czy badania manometryczne. Do oceny wpływu objawów na codzienne funkcjonowanie pacjenta używane są również kwestionariusze oceny jakości życia.

Wywiad medyczny

Lekarz specjalista powinien przeprowadzić wywiad medyczny, aby uzyskać informacje na temat historii choroby pacjenta, przeprowadzonej resekcji odbytnicy oraz obecnych objawów. Ważne jest, aby dokładnie opisać objawy, ich częstość, nasilenie i wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Badanie fizykalne

Lekarz przeprowadzi badanie fizykalne, które obejmuje badanie odbytu i okolicy miednicy. To pozwala ocenić stan odbytnicy, mięśni dna miednicy i innych struktur związanych z kontrolą wypróżnień.

Badania dodatkowe

 • Rezonans magnetyczny (RM) miednicy: RM może dostarczyć szczegółowych obrazów struktur miednicy, umożliwiając ocenę anatomiczną i ewentualne zmiany po przeprowadzonej resekcji odbytnicy.

 • Badania endoskopowe: Kolonoskopia lub recktosigmoidoskopia (wziernikowe badanie końcowego odcinka jelita grubego) mogą być wykonane w celu oceny wyglądu odbytnicy i jelita grubego oraz identyfikacji ewentualnych powikłań po resekcji.

 • Badanie manometryczne: Badanie manometryczne odbytnicy i mięśni zwieraczy odbytu może pomóc w ocenie funkcji mięśniowej i kontroli wypróżnień.

 • Badania radiologiczne: Niektóre badania radiologiczne, takie jak defekografia, mogą być wykorzystywane do oceny funkcji odbytu i jelita grubego.

 • Kwestionariusze oceny jakości życia: Istnieją specjalne kwestionariusze oceny jakości życia, takie jak Wskaźnik Jakości Życia EORTC QLQ-C30 i specyficzne dla jelita grubego kwestionariusze LARS, które mogą pomóc w ocenie wpływu objawów LARS na codzienne funkcjonowanie i jakość życia pacjenta.

Po przeprowadzeniu oceny i diagnozie LARS, lekarz będzie mógł zaproponować odpowiednie dobrane indywidualnie do pacjenta strategie leczenia i łagodzenia objawów, takie jak farmakoterapia, trening mięśni dna miednicy, modyfikacje diety, terapia behawioralna lub, w niektórych przypadkach, rekonstrukcyjna operacja jelita.

Strategie kompleksowego leczenia LARS

Farmakoterapia

Leki przeciwbiegunkowe mogą być stosowane w celu kontrolowania nadmiernego wielokrotnego wypróżniania. Inne leki, takie jak leki rozkurczowe lub leki zapierające oraz, paradoksalnie, leki przeczyszczające, mogą również być stosowane w zależności od rodzaju i nasilenia objawów.

Trening mięśni dna miednicy

Ćwiczenia mięśni dna miednicy, takie jak ćwiczenia Kegla, prowadzone przez wyspecjalizowanych rehabilitantów mogą pomóc we wzmocnieniu mięśni kontrolujących wypróżnianie.

Modyfikacje diety

Zmiany w diecie, jak unikanie pokarmów nasilających objawy oraz zwiększenie spożycia błonnika, mogą pomóc w regulowaniu wypróżnień.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna – biofeedback (nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu za pomocą specjalnego urządzenia zmian fizjologicznych organizmu), może pomóc pacjentom w nauce kontroli wypróżnień.

Rekonstrukcyjna operacja jelita grubego

W cięższych przypadkach, gdy objawy LARS są uporczywe, przy nieskuteczności leczenia nieoperacyjnego, konieczne może być przeprowadzenie operacji wytwarzającej zbiornik jelitowy. Takie leczenie jest jednak zarezerwowane dla grupy pacjentów, u których są możliwości wytworzenia ponownego zespolenia. Leczeniem definitywnym, gdy objawy LARS są nie do opanowania, jest natomiast wyłonienie kolostomii permanentnej.

W przypadkach, gdy powikłania LARS są powiązane z obecnością resztkowych zmian nowotworowych lub innymi chorobami jelita grubego, może być konieczna resekcja kolejnej części jelita w celu usunięcia tych zmian lub przy leczeniu skojarzonym wznowy – czasowe wyłonienie stomii.

Podsumowanie

Zespół niskiej przedniej resekcji odbytnicy (LARS) jest powikłaniem po resekcji odbytnicy, które może znacząco wpływać na jakość życia pacjentów. Rozpoznanie LARS wymaga oceny objawów i przeprowadzenia odpowiednich badań. Istnieje wiele strategii kontrolowania objawów, które mogą pomóc pacjentom w minimalizowaniu dyskomfortu i poprawie jakości życia. W każdym przypadku leczenia LARS istotna jest współpraca z lekarzem specjalistą w dziedzinie chirurgii jelitowej lub kolorektalnej, psychologiem, fizjoterapeutą, dietetykiem i grupami wsparcia zrzeszającymi pacjentów, by dostosować plan leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta i minimalizować objawy LARS. Poprawa jakości życia pacjentów z LARS jest możliwa dzięki różnym strategiom zarządzania i wsparcia medycznego. .Jesteśmy tu żeby pomóc.